İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU İÇİN 2018 YILI PARASAL SINIR NE KADAR ?

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTİNAF VE TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU İÇİN 2018 YILI PARASAL SINIR NE KADAR ?

 

01.01.2018 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere parasal sınırlar:

 

  • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 3.560,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI: 47.530,00 –TL

 

  • İŞ MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 3.560,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI: 47.530,00 –TL

 

  • ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 3.560,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI: 47.530,00 –TL

 

  • KADASTRO MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 3.560,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI: 47.530,00 –TL

 

  • SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 3.560,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI: 47.530,00 –TL

 

Yukarıda belirtilen mahkemelerde açılacak miktar ve değerine bakılmaksızın manevi tazminat davaları, istinaf/temyiz parasal sınırın istisnası oluşturmaktadır. Diğer bir anlatımla manevi tazminat davaları yönünden istinaf ve temyiz parasal sınırı bulunmamaktadır.

  • AİLE MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Aile mahkemesinde görülmekte olan boşanma, velayetin değiştirilmesi, soybağı, yoksulluk- iştirak nafakası ve manevi tazminat davalarında parasal sınırına bakılmaksızın istinaf-temyiz kanun yoluna başvurulabilmektedir.

  • İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

İSTİNAF( Bölge Adliye Mahkemesi) SINIRI: 8.310,00 –TL

TEMYİZ (Yargıtay) SINIRI:40.000,00 –TL

 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun “İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar” Başlıklı 341. Maddesi (1) İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilir.

(2) Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesindir. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/41 md.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. (1)

(3) Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. (1)

(4) Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz. (1)

(5) İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine başvurulabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun “Temyiz edilemeyen kararlar” Başlıklı 362. Maddesi 1) Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz: a) Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar. (1)b) 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.

ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.d) Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.

(2) Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, kırk bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü kırk bin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı temyiz edebilir.” Hükmü yer almaktadır.

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun “İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi” başlıklı 363. Maddesi İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. (2)

İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.

Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur. Aynı kanunun “Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi” başılıklı 364. Maddesi (Değişik: 2/3/2005-5311/25 md.) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını geçen nihaî kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.” Hükmü yer almaktadır.


Bu Makalenin Tüm Hakları Av. Suat Yöreci’ ye Ait Olmakla; İzinsiz Çoğaltılamaz, Alıntı Yapılamaz, Başka Sitelerde Kullanılamaz.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir