Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi/ Sözlü Kira Akdi

12.04.2018

 

ANKARA İLGİLİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE,

 

 

DAVACI                     : A.A (T.C Kimlik No:*****)

 

VEKİLİ                       : Av. Suat YÖRECİ

Mutlukent Mah. Dicle Cad. 2045 Sk. No:48 Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                     : B.B (T.C Kimlik No:******)

Mimarsinan Mah. İncesu Cad. No:110/8 Seyranbağları Çankaya/ANKARA

 

KONUSU                   :Davalı/ borçlunun kira borcunu ödememesi nedeniyle ******** Çankaya/ANKARA adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir.

 

TAKİP DOSYASI     : Ankara …. İcra Müd. 2017/****E.

 

 

AÇIKLAMALAR       :

 

30.07.2014 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesi gereği, ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak 2016 yılının Eylül ayından beri ödenmemesi üzerine, Ankara . İcra Müdürlüğü’nün 2017/******E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme 23.02.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı borçlu, 7 günlük süre içerisinde borcunu ödememiş, takip kesinleşmiştir. Davalı 30 günlük ödeme süresi içerisinde; ödeme yapmamış, kiralanan taşınmazı da tahliye etmemiştir. Davalı yasal süresi içinde icra dosyasına herhangi bir itirazda bulunmamış, ödeme emrinde verilen süre içerisinde taşınmazı tahliye etmemiştir.

 

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 269/a Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.” Hükmü uyarınca Müvekkilin alacağının tahsiline ve davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

Kira alacağından kaynaklanan her ay için kira bedeli olan 750-TL; 2016 Yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ; 2017 yılı Ocak, Şubat Mart Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve devam eden aylar için kira bedelini ödenmemiştir. Dolayısıyla davalı Borçlar Kanununun emredici hükmü yerine getirmemiştir. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 15.05.2017 Tarih 2017/2071E. – 2017/7073K. Sayılı İlamı

 

 

 

3- Anılan nedenlerle, davalı kiracının mecurdan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur. Davalının icra takibine süresi içerisinde itiraz etmediği ve 30 gün içinde ödeme yapmadığı dikkate alındığında 2004 Sayılı İİK nın 18. Maddesi uyarınca dosya üzerinden duruşmasız olarak karar verilmesini mahkeme aksi kanaatte ise duruşmalı olarak tahliyeye karar verilmesini talep ederiz.

 

 

HUKUKİ NEDENLER          : İİK, TBK ve Sair ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER                             :

 

1-Ankara … İcra Müdürlüğü’nün 2017/*****E. Sayılı dosyası

3-İhtarname, Tebliğ mazbatası, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık( Tanık Listesi mahkemeye liste halinde sunulacaktır), yemin dahil her türlü yasal delil

 

 

NETİCE-İ TALEP     : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; 2004 Sayılı İİK nın 18. Maddesi uyarınca dosya üzerinden duruşmasız olarak karar verilmesini mahkeme aksi kanaatte ise duruşma yapılarak,

1- Davalı borçlunun ********* Çankaya/ANKARA adresindeki kiralanandan tahliyesine,

2- Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün 2017/**** E. Sayılı dosyası takip tutarı ve devam eden aylar kira bedeli toplamının tahsiline,

3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

 

EKLER                                   :

 

Davacılar Vekili

Av. Suat YÖRECİ

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir